Font Size

Direction

Cpanel

SAVA_I DURDURALIM!

  • PDF
_MZALAYIN!

Sava_ların devam ediyor olması(Irak, Afganistan ve _imdi Lübnan ve Filistin),
Afrika’da (Eritre, Etiyopya, Somali’de-hatta tüm Afrika’da) durumun her zaman daha _iddetli olması, Latin Amerika ülkelerine kar_ı istikrarsızla_tırıcı politikaların uygulanıyor olması _u anki durumun ciddiyetini ve bireysel bir kötümserli_e itecek ve hatta daha da kötüsü  hala ılımlı,de_i_mez insani veya siyasi  insiyatiflere  izin verecek  gelece_in    tehlikeli belirsizliklerini çok derin  bir _ekilde anlamayı gerektirmektedir.
Bu defa daha sonsuza kadar bekleyemeyiz.
Barı_, her zaman sava_ın, önleyici sava_ın, petrol uzmanlarının patronlarının giri_imlerine ve  ba_arısızlıklarına her zaman tahmmül edemez.
Seçmedi_imiz bir karı_ıklı_ı göze alamayız. Daha yıkıcı bir küresel sava_ ortamına girmeden ; onarılamaz ve geri dönülmez ko_ullar olu_madan önce ;sonuçların barı_ için  içi bo_ bildirilere ve söylemlere kaynak olmasından önce ; bugün oldu_u kadar zor olan do_ruların yalanlar denizinde kaybolmasından önce, ve  yalanın dünyanın bir numaralı gerçe_i olmasından önce kesinlikle statratejik bir kararlılık ve devamlılıkla hareket etmeli ve Iran, Suriye, Kore’ye olası  bir sonraki askeri hareketleri öngörmeliyiz.
Sivil toplumun barbarlı_a ve Filistin’de Lübnan’da, _srail’de masum kadınların, erkeklerin, çocukların, gençlerin ya_lıların akan kanına kar_ı cevabının daha güçlü ve organize olması için öncelikle, önemli ama çıldırmı_ insanlar için bedel ödeyen halkalara, _iddetsiz ve barı_çıl bir dünyaya, bütün inanmı_ların din gruplarına, derneklere, siyasi partilere ve özellikle akdeniz ülkelerinin  halkına  ça_rı yapalım.
Sivil halka kar_ı  yapılan terörizme dur diyelim.
Filistin ve Lübnan’daki acı ve yıkım yeter .
_srail sava_ makinanı durdur !!
  «Akdeniz’de sava_a kar_ı birle_ !  
15 A_ustos 2006 tarihinde 11.00 -  11.30  arasında Akdeniz’in her kıyısında
 çok büyük ve güçlü bir insiyatif ,
ele elele bir insan zinciri ...
insanların barı_ hakkı için ;
_nsan hakları ve Cenevre Sözle_mesi yasalarına saygıyı tekrar onarmak  ve Birl_emi_ Milletler’in güvenilebilirli_ini geri vermek için ;
Kitle imha silahları kullanımını ,artı_ıı  ve ara_tırmalarını kınamak için ;
Ba_ımsızlı_ı ve kimli_i olan bir Avrupa için ;
Diyalog ve siyasetle çatı_maların çözülmesi için ;
Ate_kesin derhal sa_lanması ve Filistin devletinin tanımının ve sınırılarının belirlenece_i bir barı_ konferanası düznlenmesi için ;
...olacak !
E_er kom_unuzun evi yakılmı_sa,  bakakalmayın, sizinkisi de yakılabilir.


AddThis

Donazioni

Puoi aiutare Deposito dei Segni Onlus facendo una donazione attraverso Paypal

Enter Amount:

You are here Extensions